Hệ thống chính trị

TRẠM KHUYẾN NÔNG

Giới thiệu

- Điện thoại:  02113.638.838    

- Địa chỉ Mail: khuyennongsonglo@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

1. Trạm trưởng: 

- Ông: Nguyễn Văn Thanh

          - Điện thoại:   02113.638.838    

- Địa chỉ Mail: thanhnv11@vinhphuc.gov.vn

 

          2Phó Trạm trưởng:

- Ông: Nguyễn Chí Dũng

- Điện thoại:  02113.638.838    

- Địa chỉ Mail: dungnt11@vinhphuc.gov.vn   

 

  

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

* Chức năng:

- Trạm Khuyến nông huyện có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện các dự án, mô hình thuộc chương trình Khuyến nông – Khuyến nghư.

- Truyền bá thông tin và huấn luyện nông dân và biến những thông tin, kiến thức được truyền bá, những kỹ năng đã đào tạo thành kết quả cụ thể trong sản xuất và đời sống của người nông dân.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tiến bộ khoa học và công nghệ thông tin, thị trường, giá cả, phổ biến điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản.

- Hướng dẫn, cung cấp thông tin đến người sản xuất bằng các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, tờ rơi, quy trình kỹ thuật…

- Bồi dưỡng, tập huấn, truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

- Tổ chức tham quan, khảo sát, học tập trong và ngoài huyện.

- Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất.

- Chuyển giao kết quả khoa học công nghệ từ các mô hình trình diễn nhân ra diện rộng.

- Tham gia các hoạt động Khuyến nông – Khuyến ngư trong các trương trình hợp tác với các tổ chức, các Trung tâm, các Công ty, các cá nhân về lĩnh vực sản xuất Nông – Lâm – Ngư nghiệp.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện phân công.

Ngày đăng: 10/01/2019
Các tin cùng chuyên mục