Hệ thống chính trị

THANH TRA HUYỆN

Giới thiệu

- Số điện thoại:  0211 3638448      

- Địa chỉ gmail: Thanhtrasl2014@gmail.com

 

 I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

 1. Chánh Thanh tra:

- Ông: Vũ Văn Học

- Số điện thoại:   0211 3638448 

- Địa chỉ Email: Hocvv@vinhphuc.gov.vn

 

 2. Phó Chánh Thanh tra:

 

- Ông: Hoàng Mạnh Hồng

- Số điện thoại:   0211 3638448 

- Địa chỉ Email: hongmh@vinhphuc.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ   

1. Chức năng của Thanh tra huyện:

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện:

+ Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

- Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện.

+ Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

+ Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

+ Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngày đăng: 17/03/2020
Các tin cùng chuyên mục