Hệ thống chính trị

PHÒNG Y TẾ

Giới thiệu

           Điện thoại:  02113.638.446             Địa chỉ Mail:

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

            1. Trưởng phòng: 

Ông: Lê Văn Xuân

                                                Điện thoại:  02113.638.446            

Địa chỉ Mail:  xuanlv@vinhphuc.gov.vn

 

            2. Phó Trưởng phòng:

Bà: Lê Thị Mai

                                                Điện thoại: 02113.638.446            

Địa chỉ Mail: mailt@vinhphuc.gov.vn

   

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1.     Vị trí, chức năng

 + Phòng Y tế huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ủy quyền của Sở Y tế.

            + Phòng Y tế huyện chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND huyện: Ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác y tế trên địa bàn huyện;

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

3. Giúp UBND huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh.

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của Pháp luật./.

 

Ngày đăng: 01/12/2014
Các tin cùng chuyên mục