Hệ thống chính trị

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

Giới thiệu

- Điện thoại:  02113.638.451  

- Địa chỉ Mail: phongnongnghiepsonglo@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

1. Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT: 

- Bà: Trịnh Thị Bình- Huyện ủy viên

- Điện thoại :   02113.638.451

- Địa chỉ Mail: binhtt@vinhphuc.gov.vn

Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của phòng Nông nghiệp & PTNT. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, chương trình xây dựng NTM, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

 

            2. Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT:   

- Ông: Trần Văn Đán

- Điện thoại:  02113.638.451                       

- Địa chỉ Mail: dangtv@vinhphuc.gov.vn 

 

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Điện thoại:  02113.638.451                       

- Địa chỉ Mail: tungnt@vinhphuc.gov.vn

 

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng một số mặt công tác. Phụ trách lĩnh vực trồng trọt, tiến độ phát triển sản xuất, xây dựng các chương trình khuyến khích phát triển chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, sản xuất chế biến nông sản, chỉ đạo công tác khuyến ngư, khuyến lâm và quản lý các dịch vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Thẩm định các báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực phụ trách, thực hiện nhiệm vụ báo cáo tháng, sơ kết, tổng kết của phòng theo yêu cầu của UBND huyện. 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

Phòng Nông nghiệp & PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về: Nông nghiệp&PTNT, thủy lợi, phòng chống thiên tai và TKCN, thủy sản, Hợp tác xã, xây dựng Nông thôn mới, thống kê tiến độ sản xuất Nông nghiệp.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trình UBND cấp huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật về quản lý Trồng trọt, chăn nuôi, Hợp tác xã, thủy lợi, phòng chống lụt bão và TKCN, xây dựng NTM

- Soạn thảo quy hoạch sản xuất, kế hoạch hàng vụ, hàng năm, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, chỉ đạo công tác khuyến nông về trồng trọt, chăn nuôi; chuyển giao khoa học công nghệ, đề xuất các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thực hiện các đề tài khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tham gia thanh tra, kiểm tra về giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc trừ sâu bệnh  theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, trạm thú y chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, tiêm phòng, phun thuốc khử trùng tiêu độc định kỳ và đột xuất;

- Phối hợp với Chi cục thống kê tham gia đánh giá năng suất cây trồng hàng vụ,

- Chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn các loại hình HTX; Phổ biến các chính sách của Nhà nước về Nông nghiệp & PTNT.

- Tham mưu giúp BCĐ chương trình Xây dựng NTM ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo các xã triển khai thực hiện chương trình XDNTM theo kế hoạch đề ra.

- Xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới.

- Soạn thảo quy hoạch về thủy lợi, kế hoạch hàng năm về các công trình tưới, tiêu, phòng chống lụt bão.

- Thường trực văn phòng Ban chỉ huy PCLB, xử lý công văn đi, đến của Ban chỉ huy PCLB huyện, chịu trách nhiệm về kỹ thuật xử lý các sự cố về đê điều trong PCLB trước Ban chỉ huy PCLB huyện.

Ngày đăng: 10/01/2019
Các tin cùng chuyên mục