Hệ thống chính trị

PHÒNG NỘI VỤ

Giới thiệu

- Điện thoại:   02113.638.025       

- Địa chỉ Mail: nv.sl@vinhphuc.gov.vn

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

      

1. Trưởng phòng Nội vụ:

- Ông: Vũ Văn Mạnh - Huyện uỷ viên

- Điện thoại:   0988.147.191             

- Địa chỉ Mail: vuvanmanh191@gmail.com

    

2. Phó Trưởng phòng Nội vụ:

 

- Ông: Nguyễn Nhật Quang

- Số điện thoại: 0986.261.145         

- Địa chỉ email: nguyennhatquang1212@gmail.com 

 

- Ông: Triệu Thứ Hiệp

- Số điện thoại: 0394.028.478

  - Địa chỉ email: hiepsonglovp@gmail.com

   

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ 

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, là cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực : tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; Công tác thanh niên.

Phòng Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Trình UBND cấp huyện các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Trình UBND cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

Ngày đăng: 09/11/2020
Các tin cùng chuyên mục