Hệ thống chính trị

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Giới thiệu

- Điện thoại:  02113.638.455      

- Địa chỉ Mail: tbxhsl@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

            1. Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội: 

- Ông: Vũ Đình Tuyển - Huyện ủy viên

- Điện thoại: 02113.638.455

- Địa chỉ Mail: tuyenvd@vinhphuc.gov.vn

 

            2. Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội:

- Ông: Lê Thanh Dự

- Điện thoại:  02113.638.455

- Địa chỉ Mail: dult@vinhphuc.gov.vn

 

- Ông: Vũ Văn Tuấn

- Điện thoại:  02113.638.455

- Địa chỉ Mail: tuanvv@vinhphuc.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: 

Phòng lao động –TB&XH là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động việc làm, Chính sách đối với người có công với cách mạng, Bảo trợ xã hội, tệ nạn xã hội, công tác quản lý Nhà nước về trẻ em, công tác bình đẳng giới; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Phòng Lao động –TB&XH có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cơ bản sau:

- Trình UBND cấp huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động việc làm, chính sác đối với Người có công với Cách mạng, Bảo trợ xã hội, trẻ em, tệ nạn xã hội, công tác bình đẳng giới thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về  lĩnh vực lao động việc làm, chính sác đối với Người có công với Cách mạng, Bảo trợ xã hội, trẻ em, tệ nạn xã hội, công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, NCC và xã hội được giao.

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, đối với UBND cấp xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực LĐTB&XH.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp  của UBND huyện.

- Tham mưu giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước và công tác phòng chống tệ nạn xã hội, trẻ em theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình về công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột suất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở lao động –TB&XH.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp huyện. Thực hiện một số nhiệm vụ do UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

Ngày đăng: 26/03/2020
Các tin cùng chuyên mục