Hệ thống chính trị

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Giới thiệu

 

- Điện thoại:  02113.638.467   

- Địa chỉ Mail: ct.sl@vinhphuc.gov.vn

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

             1. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng : 

 - Ông: Nguyễn Duy Tiến- Huyện ủy viên

            - Điện thoại:  02113.638.467

- Địa chỉ Mail: tiennd3@vinhphuc.gov.vn

 

             2. Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 - Ông: Nguyễn Tiến Thọ

            - Điện thoại:  02113.638.467 

- Địa chỉ Mail: thont@vinhphuc.gov.vn

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

            Phòng Kinh tế và hạ tầng có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe; giao thông; khoa học công nghệ.

Phòng Kinh tế và hạ tầng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về các kĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phát triển công thương, khoa học và công nghệ, xây dựng, giao thông vận tải trên địa bàn.

Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về các lĩnh vực quản lý của phòng thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án chương trình dự án về lĩnh vực quản lý của phòng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đãng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

Tổ chức hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh; tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và các dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất “ kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.

Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn, lựa chọn các tiến bộ khoa học công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, các sáng chế, cải tiến kỹ thuật để áp dụng tại địa phương.

Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

Giúp UBND huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện.

Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt hoặc tổ chức lập để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy đinh.

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác sử dụng các công trình hạ tàng kỹ thuật, mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn huyện theo quy đình của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh, UBND huyện.

Làm nhiệm vụ thường trực Ban an toàn giao thông; trình UBND huyện dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang ATGT, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương, khoa học và công nghệ, xây dựng giao thông vận tải trên địa bàn báo cáo UBDN huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương, khoa học và công nghệ, xây dựng, giao thông vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với các công chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã.

 

 

Ngày đăng: 01/03/2021
Các tin cùng chuyên mục