Hệ thống chính trị

HỘI NGƯỜI MÙ

Giới thiệu

- Điện thoại: 02113.638.452    

- Địa chỉ Mail: chinhsonglo@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

            1. Chủ tịch Hội: 

- Bà: Nguyễn Thị Giang

            - Điện thoại:    02113.638.452                     

- Địa chỉ Mail: giangnt7@vinhphuc.gov.vn

           2. Phó Chủ tịch Hội: 

- Ông: Khổng Mạnh Ngà

            - Điện thoại:   02113.638.452    

- Địa chỉ Mail: ngakm@vinhphuc.gov.vn

   

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

            1. Chức năng:

- Hội người mù huyện là một tổ chức xã hội đặc thù của những người mù Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn huyện, được UBND huyện cho phép thành lập và hoạt động. Hội được Đảng lãnh đạo, Nhà nước bảo trợ, được xã hội và nhân dân giúp đỡ. Hội hoạt động dưới sự quản lý của Nhà nước; Hội có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và các cơ quan có liên quan; Hội là thành viên của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và của Hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc.

          - Hội hoạt động theo Điều lệ; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch tại Kho bạc NN huyện.

          - Hội được thành lập để góp phần cùng toàn dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội của huyện đồng thời động viên người mù chăm lo, giúp đỡ nhau về xã hội, văn hóa và nghề nghiệp, tạo môi trường để người mù phấn đấu vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

          2. Nhiệm vụ:

- Giáo dục, động viên người mù không ngừng học tập nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào công cuộc đổi mới, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, làm tròn nghĩa vụ công dân, chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của Hội.

- Tuyên truyền Điều lệ và các hoạt động của Hội. phát triển tổ chức, phát triển hội viên.

- Động viên người mù phát huy tình đồng tật, đoàn kết, thương yêu, chăm lo, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, phấn đấu vươn lên hòa nhập với cuộc sống gia đình và xã hội.

- Tổ chức, tạo điều kiện phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề, quản lý các cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do Hội thành lập, góp phần giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp, dân trí cho hội viên.

- Tích cực phối hợp, đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ở địa phương thực hiện các chính sách, chế độ cần thiết cho người mù và tổ chức Hội. Phối hợp xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình chăm lo đời sống cho người mù, đẩy mạnh “Xã hội hóa hoạt động Hội”

- Mở rộng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các tổ chức người mù, kém mắt, các tổ chức nhân đạo, từ thiện trong và ngoài nước.

- Xây dựng kế hoạch, dự án thu hút nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng góp cho các chương trình nhân đạo của Hội, phù hợp với luật pháp Việt Nam

- Cùng với các tổ chức xã hội khác, tích cự đấu tranh, đầy lùi các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các tai nạn, đảm bảo an toàn lao động để phòng chống mù lòa. 

Ngày đăng: 10/01/2019
Các tin cùng chuyên mục