Hệ thống chính trị

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện

Giới thiệu

            - Điện thoại: 02113.638.454      

  - Địa chỉ Mail: daittsl.vinhphuc@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

1. Giám đốc trung tâm:

 

- Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Điện thoại: 0211.3638.454

- Địa chỉ Email: daittsl.vinhphuc@gmail.com 

 

2. Phó Giám đốc trung tâm:

 

  - Ông: Trần Quang Thái

  - Điện thoại: 0211.3.638.989

  - Địa chỉ Email: thaitq@vinhphuc.gov.vn

 

  - Bà: Lưu Thị Bích Ngọc

  - Điện thoại: 0211.3638.454

 

  - Địa chỉ Email: ngocltb@vinhphuc.gov.vn

 

  - Bà: Phí Thị Quyên

  - Điện thoại: 0211.3638.454

  - Địa chỉ Email: Quyenpt@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

  II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1.Chức năng:

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện có chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình, sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện. Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân và thực hiện các chức năng do UBND huyện giao

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và kế hoạch công tác của huyện, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện sau khi được UBND huyện phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào, văn hoá- văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở.

- Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

- Quản lý, vận hành trang Thông tin điện tử, là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm về bảo mật, nội dung của Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử huyện.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với cán bộ phụ trách văn hóa, thông tin, thể thao..và Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện để củng cố, phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin, phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn huyện

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa - thông tin, sự nghiệp phát thanh - truyền hình của huyện và cơ sở.

- Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

Ngày đăng: 06/11/2020
Các tin cùng chuyên mục