Hệ thống chính trị

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN & ĐTXD

Giới thiệu

- Số điện thoại: 0211.3638.739  

- Địa chỉ email: Banquanlyduansonglo@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

1. Trưởng Ban:

 

- Ông: Trần Văn Khanh

- Số điện thoại:   0211.3638.739

- Địa chỉ email: khanhtv3@vinhphuc.gov.vn

 

2Phó Trưởng Ban:

- Ông: Lê Hồng Long

- Số điện thoại:    0211.3638.739

- Địa chỉ email: longlh@vinhphuc.gov.vn

 

- Ông: Hoàng Đức Thành

- Số điện thoại:    0211.3638.739

- Địa chỉ email: thanhhoang.act@gmail.com

 

 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

* Chức năng:

- Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Sông Lô là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện, Chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND huyện. Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

- Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Sông Lô có chức năng giúp UBND huyện tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng các công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm chủ đầu tư, các công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc quản lý từ khâu lập hồ sơ thiết kế đến khi quyết toán xong công trình và thực hiện một số công việc khác về đầu tư xây dựng cơ bản khi UBND huyện giao.

* Nhiệm vụ:

- Thực hiện các phần việc từ khâu nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng phương án mời thầu, đấu thầu, chỉ thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Triển khai thực hiện các dự án, quản lý, đôn đốc, giám sát thi công, nghiệm thu, lập báo cáo quyết toán công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Trực tiếp ký các hợp đồng thuê các tư vấn, ký hợp đồng thi công xây lắp công trình;

- Tham gia là thành viên tổ tư vấn kiểm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện phân công.

 

Ngày đăng: 10/01/2019
Các tin cùng chuyên mục