Hệ thống chính trị

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Giới thiệu

- Số điện thoại: 02113638667     

- Địa chỉ Mail: 

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

1. Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Huyện ủy:    

 

- Đ/c: Trần Đình Thắng - Huyện ủy viên

                        - Điện thoại:   02113638667     

    - Địa chỉ Mail: thangtd@vinhphuc.gov.vn

 

          2. Phó Chánh Văn phòng:

 

- Đ/c: Khổng Quang Giáp

                        - Điện thoại:   02113638667          

    - Địa chỉ Mail: giapkq@vinhphuc.gov.vn

 

3. Phó Chánh Văn phòng:

 

- Đ/c: Phùng Thị Thúy Mai

                        - Điện thoại:   02113638667          

    - Địa chỉ Mail: giapkq@vinhphuc.gov.vn

 

          II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng.

1.1. Tham mưu, giúp cấp uỷ, trực tiếp là Ban Thường Vụ, thường trực cấp uỷ tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, phối hợp, điều hoà hoạt động của các ban Đảng phục vụ cho hoạt động chung của cấp uỷ; Tham mưu về tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước tại địa phương; tổng hợp thông tin phục vụ cấp uỷ.

1.2. Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp uỷ; quản lý tài chính, tài sản và đảm bảo hậu cần phục vụ hoạt động của cấp uỷ.

2. Nhiệm vụ.

2.1. Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chức năng giúp cấp uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cấp uỷ. Giúp cấp uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khoá của cấp uỷ; chương trình công tác năm, quý, tháng của Ban Thường vụ và lịch công tác tuần của Thường trực cấp uỷ.

Là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Huyện uỷ và một số hoạt động của các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp uỷ; Giúp Thường trực cấp uỷ phối hợp, điều hành hoạt động của các Ban Đảng để phục vụ cho hoạt động chung của cấp uỷ.

Tổ chức các cuộc họp, hội nghị của cấp uỷ; tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp huyện. Tổ chức ghi Nghị quyết, biên bản, lập hồ sơ hội nghị và văn bản hoá các kết luận của hội nghị cấp uỷ.

2.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban Đảng, các ngành chức năng của UBND, các Đoàn thể xây dựng một số nghị quyết, chỉ thị và đề án do cấp uỷ giao; theo dõi, đôn đốc, tiến độ quy trình việc chuẩn bị đề án, nghị quyết chỉ thị để trình cấp uỷ. Trực tiếp soạn thảo các văn bản do cấp uỷ giao.

2.3.  Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp cấp uỷ theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án các quyết định của cấp uỷ và của cấp uỷ cấp trên; phối hợp tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại địa phương.

2.4. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ; thực hiện chế độ cung cấp thông tin cho cấp uỷ viên cùng cấp và cho các tổ chức Đảng, Đảng uỷ trực thuộc theo quy chế hoạt động của cấp uỷ. Giúp Thường trực cấp uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất lên cấp uỷ cấp trên; theo dõi, đôn đốc các Ban Đảng, các cấp uỷ, Đảng uỷ trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2.5.  Tiếp nhận, nghiên cứu các đơn, thư gửi đến cấp uỷ, đề xuất ý kiến xử lý; chuẩn bị nội dung và tham dự các buổi tiếp dân của Thường trực cấp uỷ; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực cấp uỷ giao.

2.6.  Đảm bảo công tác văn thư – lưu trữ đúng với quy định hiện hành; tiếp nhận các văn bản gửi đến, phân loại và chuyển đến đúng đối tượng; Tổ chức nhận in sao, phát hành văn bản cấp uỷ bảo đảm chính xác, kịp thời, an toàn, bí mật.

Trực tiếp quản lý, tổ chức khai thác tài liệu kho lưu trữ của cấp uỷ, phối hợp với văn phòng tỉnh uỷ, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của các cấp uỷ cơ sở, cơ quan trực thuộc cấp uỷ và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương.

2.7.  Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ quản lý, vận hành, bảo vệ mạng thông tin trong văn phòng cấp uỷ và cơ quan trực thuộc cấp uỷ.

Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ có chế độ, chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ công tác tại Văn phòng cấp uỷ.

Bảo đảm thông tin liên lạc suốt, tổ chức bảo vệ an toàn nơi làm việc của cấp uỷ.

2.8.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ giao.

 

Ngày đăng: 01/03/2020
Các tin cùng chuyên mục