Hệ thống chính trị

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Giới thiệu

          - Tên cơ quan: Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô.

- Địa chỉ: tầng 5 Trụ sở Huyện ủy - UBND huyện Sông Lô - Thị trấn Tam Sơn - huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc

- Số điện thoại: 0211.3638.489

- Địa chỉ Email: congdoansonglo@yahoo.com.vn

          * Bộ máy tổ chức: 04 Cán bộ Công đoàn chuyên trách.

             1. Họ và tên, chức danh đồng chí cấp trưởng:

- Họ và tên: Lê Trung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô.

- Số điện thoại: 0983.599.325.

 - Địa chỉ Email: letrungsonglo@gmail.com. 

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm chung về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trên địa bàn huyện. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức và cán bộ, công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; công tác kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

          2. Họ và tên, chức danh đồng chí cấp phó:

           Đ/c: Nguyễn Đức Dự - Phó chủ tịch - Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động huyện.

- Số điện thoại: 0985.214.456

- Địa chỉ Email: ndnguyenducdu@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Là người giúp việc cho Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. Thay mặt Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện ký duyệt các văn bản banhành, giải quyết các vấn đề khi được Chủ tịch ủy quyền hoặc vắng mặt dài ngày. Phụ trách công tác kiểm tra của Liên đoàn Lao động huyện theo quy định của Điều lệ Công đoàn, Luật Công đoàn và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

3. Quá trình hình thành và phát triển:

Được thành lập từ tháng 4 năm 2009, Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô được bàn giao từ Liên đoàn Lao động huyện Lập Thạch là 18 CĐCS với 1.660 đoàn viên Công đoàn; tổng số CNVCLĐ trên địa bàn huyện là 1.849 người.

Tháng 03 năm 2010, Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đã bầu ra 17 đồng chí trong BCH, 05 đồng chí trong BTV, 03 đồng chí trong UBKT. Đại hội đã bầu đồng chí Lê Văn Đường giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Lê Trung giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Tháng 9/2010, đồng chí Nguyễn Anh Hào - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Tháng 6 năm 2013 đến nay, đồng chí Lê Trung được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện thay đồng chí Lê Văn Đường nghỉ hưu theo chế độ.

Tháng 03 năm 2015, đồng chí Nguyễn Đức Dự được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Trong quá trình thành lập, phát triển và trưởng thành, đến nay (tháng 3 năm 2015) toàn huyện Sông Lô có 34 CĐCS. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện quản lý trực tiếp 28 CĐCS trong đó:

+ CĐCS khối HCSN: 09 đơn vị.

+ CĐCS xã, thị trấn là: 17 đơn vị.

+ CĐCS khối SXKD: 02 đơn vị. 

- CĐCS phối hợp quản lý là 06.  

* Tổng số CNVCLĐ trên địa bàn huyện là 2.880 người, trong đó nữ là 1.739 người, chiếm 60.3% CNVCLĐ:

+ CNVCLĐ khối HCSN: 2.798 người.

+ CNVCLĐ khối SXKD: 82 người.

* Số đoàn viên Công đoàn là 2.551 người, chiếm 88,6% so với tổng số CNVCLĐ, nữ đoàn viên Công đoàn là 1.541 người. Trong đó:

+ Số đoàn viên khối HCSN: 2.471 người.

+ Số đoàn viên khối SXKD: 80 người.

* Riêng Công đoàn Giáo dục huyện là Công đoàn cấp trên cơ sở quản lý trực tiếp 55 CĐCS trực thuộc với tổng số CNVCLĐ là 1.563 người, số đoàn viên Công đoàn là 1.381 người. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Huyện ủy Sông Lô, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, sự phối hợp của chính quyền, chuyên môn các ngành, đoàn thể trong huyện, Công đoàn huyện đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, động viên CNVCLĐ khắc phục khó khăn, tích cực học tập, lao động sáng tạo, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Với những thành tích đã đạt được, Liên đoàn Lao động huyện được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều Bằng khen; UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua thi đua toàn diện năm 2014.

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động huyện:

4.1: Về chức năng của Liên đoàn Lao động huyện: 

            Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp huyện, do Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo trực tiếp. Đối tượng tập hợp của Liên đoàn Lao động huyện là cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện. Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô quyết định thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo trực tiếp Công đoàn Giáo dục huyện; quyết định thành lập, giải thể hoặc công nhận và chỉ đạo trực tiếp các công đoàn cơ sở trên địa bàn. Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô có chức năng như sau:

- Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện.

- Tham gia với UBND huyện trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ.- Tuyên truyền, vận động, giáo dục CNVCLĐ.  

           4.2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động huyện:

a. Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện, sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn.

b. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, Công đoàn ngành địa phương để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho CNVCLĐ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban chấp hành CĐCS trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động.

c. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho CĐCS hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được công đoàn cơ sở  hoặc người lao động uỷ quyền.

d. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện uỷ Sông Lô và Nghị quyết Đại hội của Công đoàn cấp mình; tham gia với Huyện ủy, UBND huyện về các chủ trương phát triển kinh tế - hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ.

đ. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

e. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS;công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh; xây dựng CĐCS vững mạnh.

Ngày đăng: 10/01/2019
Các tin cùng chuyên mục