Hệ thống chính trị

HỘI NÔNG DÂN

Giới thiệu

- Số điện thoại: 02113638492         

- Địa chỉ Mail: hoinongdansl@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

1. Chủ tịch Hội Nông dân: 

                        - Ông: Dương Văn Sản - Huyện ủy viên

                        - Điện thoại: 0988.701.356

                        - Địa chỉ Mail: 

 

          2. Phó Chủ tịch Hội Nông dân: 

 

- Bà: Nguyễn Thị Dần

                        - Điện thoại: 0915 222.363

                        - Địa chỉ Mail: dannguyenhusl@gmail.com 

        

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

a. Tập hợp, vận động, giáo dục Hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ,năng lực về mọi mặt.

b. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

c. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

2. Nhiệm vụ

a.Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

b. Tập hợp đông đảo nông dân vào Hội. Nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội viên các cấp có đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

c. Tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động với chất lượng ngày càng cao. Vận động, tập hợp và làm nòng cốt trong các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh gắn với các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh và cuộc vận động "cả nước chung sức xây dựng NTM".

d. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế sản xuất, kinh doanh ổn định đời sống. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, liên kết trong sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường.

e. Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

f. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối Đoàn kết toàn dân vững mạnh. Thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp Hội trong công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo quy định; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân. Tăng cường công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân hạn chế khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Ngày đăng: 20/09/2021
Các tin cùng chuyên mục