Hệ thống chính trị

HỘI NÔNG DÂN

Giới thiệu

- Số điện thoại: 02113638492         

- Địa chỉ Mail: hoinongdansl@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

1. Chủ tịch Hội Nông dân: 

                        - Ông: Dương Văn Sản - Huyện ủy viên

                        - Điện thoại: 02113638492 

                        - Địa chỉ Mail: 

 

          2. Phó Chủ tịch Hội Nông dân: 

- Ông: Nguyễn Anh Tài

                        - Điện thoại: 02113638492 

                        - Địa chỉ Mail: 

         3. Phó Chủ tịch Hội Nông dân: 

- Ông: Phùng Thị Thúy Mai

                        - Điện thoại: 02113638492 

                        - Địa chỉ Mail: 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

a. Tập hợp, vận động, giáo dục Hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ,năng lực về mọi mặt.

b. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

c. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

2. Nhiệm vụ

a.Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

b. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

c. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên,nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số trương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường

      d. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát trển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

e. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng quy chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

f. Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

 

Ngày đăng: 08/10/2019
Các tin cùng chuyên mục