Hệ thống chính trị

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

Giới thiệu

- Số điện thoại:  0211.3638481       

- Địa chỉ Mail:

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

          1. Chủ tịch Hội: 

- Ông: Nguyễn Văn Chuân

- Điện thoại: 0211.3638481

- Địa chỉ Mail:

II. CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

          1. Chức năng, nhiệm vụ:

Động viên, giúp đỡ hội viên phấn đấu vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn để có cuộc sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, giúp nhau làm kinh tế gia đình giỏi để thoát nghèo, làm giàu chính đáng, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Vận động hội viên cựu TNXP đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia các phong trào thi đua yêu ưnứoc góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc.

Đề xuất, kiến nghị và tham gia với các cơ quan nhà nước các sở, ban ngành trogn tỉnh có thẩm quyền giải quyết các chế độ chính sách của nhà nước đối với cựu TNXP.

Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiến hành các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước của lực lượng TNXP đối với thế hệ trẻ.

Hội tổ chức hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Hội được UBND tỉnh phê duyệt và chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

            2. Quyền hạn của Hội:

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Hội, hội viên cựu TNXP.

Tham gia ý kiến vào các văn bản, quy phạm pháp luật có liên quan đến Cựu TNXP, đề đạt tâm tư, nguyện vọng của cựu TNXP đến cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác có liên quan.

Hội được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động của Hội theo quy đinh của pháp luật.

Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy đinh của pháp luật.

Ngày đăng: 10/01/2019
Các tin cùng chuyên mục