Hệ thống chính trị

HUYỆN ĐOÀN SÔNG LÔ

Giới thiệu

  - Số điện thoại: 0211.3638.482     

- Địa chỉ Mail: huyendoansonglo@gmail.com

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

 

1. Bí thư Huyện Đoàn:

 

Ông: Vũ Mạnh Tuấn- Huyện ủy viên

                    - Điện thoại: 0211.3638.482

- Địa chỉ Mail: tuan.hdsl.vn@gmail.com

 2. Phó Bí thư Huyện Đoàn:

- Ông: Trần Hồng Phương

- Điện thoại: 0968496658

- Địa chỉ Mail: 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Cơ quan Huyện Đoàn Sông Lô là cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn Sông Lô hoạt động theo pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Điều hành hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc ở cơ quan Huyện Đoàn đảm bảo yêu cầu hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn. Xử lý công việc hằng ngày theo sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ và quy chế làm việc của cơ quan Huyện Đoàn.

- Thay mặt Ban Thường vụ Huyện Đoàn trong mối quan hệ với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, các sở, ban, ngành của Huyện; cấp ủy Đảng ở các địa phương, đơn vị, để giải quyết những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của tuổi trẻ và chính sách đối với cán bộ, tạo cơ chế cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Chỉ đạo, điều hành, tổ chức công tác thông tin trong hệ thống phục vụ việc chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện.

           2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

           - Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn về những chủ trương, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn, từng thời điểm. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện đoàn điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày.

           - Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức Đoàn cấp cơ sở trong việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn.

           - Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị và cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

- Tổng hợp tình hình, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện báo cáo với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn để kiến nghị, đề xuất với Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện và các ngành liên quan về những chủ trương, chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội, Đội của huyện. Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện Đoàn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi.

- Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn; quản lý ngân sách, tài sản và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Đoàn và Cơ quan Huyện Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

Ngày đăng: 10/01/2019
Các tin cùng chuyên mục