Hệ thống chính trị

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY:

Giới thiệu

- Số điện thoại: 0211.3638.070         

- Địa chỉ Mail: bantinsonglo@gmail.com

 

          I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

            1. Trưởng ban:

- Đ/c: Triệu Toàn Tăng - Huyện ủy viên

                        - Điện thoại:  0211.3638.070    

                        - Địa chỉ Mail: trieutoantang@vinhphuc.gov.vn

1. Phó Trưởng ban:

- Đ/c: Vũ Thị Lan Anh

                        - Điện thoại:  02113.638.070

                        - Địa chỉ Mail: lananh0979915729@gmail.com

 

- Đ/c: Nguyễn Thiệu Minh

                        - Điện thoại:   0987.262.678

 

- Địa chỉ Mail: minhnt@vinhphuc.gov.vn

 

          II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          1. Chức năng:

          - Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu giúp cho Huyện ủy chỉ đạo, kiểm tra và tổng kết công tác về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng.

          - Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Huyện ủy, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          - Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội để kịp thời tổng hợp báo cáo Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo định kỳ hoặc đột xuất; xây dựng đề án, kế hoạch của Huyện ủy về học tập Nghị quyết, tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng, hướng dẫn kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các đề án, kế hoạch trên.

          - Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục theo sự chỉ đạo của Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cụ thể xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền phù hợp điều kiện thực tế ở huyện miền núi. Tổ chức, quản lý và hướng dẫn kiểm tra công tác Tuyên giáo ở các chi, Đảng bộ cơ sở (17 xã, thị trấn và khối cơ quan); hướng dẫn kiểm tra nội dung tuyên truyền cổ động của Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Đài phát thanh huyện và các phương tiện thông tin đại chúng khác trên địa bàn huyện.

          - Giúp Huyện ủy kiểm tra, thực hiện đường lối, định hướng và những chủ trương lớn của Đảng trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Giáo dục, Y tế, Dân số - KHHGĐ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em,các hoạt động khoa học kỹ thuật trên địa bàn huyện.

          - Hướng dẫn công tác sưu tầm, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Ngày đăng: 07/05/2020
Các tin cùng chuyên mục