Hệ thống chính trị

BAN DÂN VẬN

Giới thiệu

 

   - Số điện thoại: 0211.3638.494    

- Địa chỉ Mail:

 

I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

            1. Trưởng ban Dân vận: 

          - Đ/c: Trịnh Thị Bình - UV BTV Huyện ủy

        - Điện thoại:  0211.3638.494    

                    - Địa chỉ Mail: 

          

           2.Phó Trưởng ban Dân vận: 

- Đ/c: Lê Văn Xuân - Huyện ủy viên

- Điện thoại: 0211.3638.494

- Địa chỉ Mail:

 

- Đ/c: Nguyễn Bằng

- Điện thoại: 0211.3638.494

- Địa chỉ Mail: 

 

- Bà: Nguyễn Thị Hồng

- Điện thoại: 0915 225.565

- Địa chỉ Mail: 

           

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Ban Dân vận Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Huyện uỷ. 

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện uỷ. Chủ trì hoặc tham gia chuẩn bị Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định, Quy chế, Chương trình, Kế hoạch, Kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận.

- Tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình Nhân dân (bao gồm cả tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong Nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ. 

- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Đảng về công tác dân vận.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tốt công tác dân vận và xử lý những vấn đề mới phát sinh.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong đảng bộ huyện. 

- Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền trong việc thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác Dân vận; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

2.3. Thẩm định, thẩm tra: 

- Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ  Huyện uỷ. 

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện.

 

2.4. Phối hợp: 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận.

- Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng. 

- Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

- Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

- Là cơ quan thường trực, cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; là cơ quan Thường trực, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

 

Ngày đăng: 12/12/2021
Các tin cùng chuyên mục