Hệ thống chính trị

Trường THPT Sáng Sơn

  

- Số điện thoại: 02113.858.060

- Địa chỉ Email: c3sangson@vinhphuc.edu.vn

   

I.Danh sách lãnh đạo

 

Đ/c: Nguyễn Văn Thọ

Chức vụ: Hiệu trưởng

Số điện thoại: 02113.858.060

Địa chỉ Email:

 

Đ/c: Trần Thị Cẩm Tú

Chức vụ: Hiệu phó

Điện thoại: 02113.858.060

Địa chỉ Mail: c3sangson@vinhphuc.edu.vn

 

Đ/c: Nguyễn Hùng Tráng

Chức vụ: Hiệu phó

Điện thoại: 02113.858.060

Địa chỉ Mail: c3sangson@vinhphuc.edu.vn

 

Đ/c: Khương Thị Thủy

Chức vụ: Hiệu phó

Điện thoại: 02113.858.060

Địa chỉ Mail: c3sangson@vinhphuc.edu.vn

 

Đ/c: Triệu Văn Hải

Chức vụ: Hiệu phó

Điện thoại: 02113.858.060

Địa chỉ Mail: c3sangson@vinhphuc.edu.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 

- Trường THPT Sáng Sơn là loại hình trường công lập. Trường có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.

- Theo quy định Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông và Quy chế tổ chức và hoạt động các trường công lập, nhà trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục phổ thông.

- Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong các hoạt động giáo dục.

- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của nhà nước.

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

- Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật./. 

 

Ngày đăng: 06/04/2021
Các tin cùng chuyên mục