Hệ thống chính trị

Ngân hàng Nông nghiệp

 

- Số điện thoại: 02113.858369

- Địa chỉ Email: nganhangnongnghiepsonglo@  gmail.com

 

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

Đ/c: Dương Văn Thuận

Chức vụ: Giám đốc chi nhánh

Số điện thoại: 0912.446231

Địa chỉ Email: duongvanthuan2012@gmail.com

 

Đ/c: Phan Quốc Khánh

Chức vụ: Phó Giám đốc chi nhánh

Điện thoại: 0982671876

Địa chỉ Mail: khanhan1966@gmail.com.

 

Đ/c: Hoàng Thị Kim Ngân

Chức vụ: Phó Giám đốc chi nhánh

Điện thoại: 0986819328

Địa chỉ Mail:…

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 - Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài.

- Cấp tín dụng dưới các hình thức : Cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hàng thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước, bao thanh toán quốc tế, các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

- Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

- Cung ứng các phương tiện thanh toán sau:

+ Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, uỷ nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.

+ Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của pháp luật.

        - Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

 

Ngày đăng: 10/01/2019
Các tin cùng chuyên mục