Hệ thống chính trị

Ngân hàng Nông nghiệp

 

- Số điện thoại: 02113.858369

- Địa chỉ Email: nganhangnongnghiepsonglo@  gmail.com

 

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

Đ/c: Hà Thanh Hùng

Chức vụ: Giám đốc chi nhánh

Số điện thoại: 0989680682

Địa chỉ Email:

 

Đ/c: Phan Quốc Khánh

Chức vụ: Phó Giám đốc chi nhánh

Điện thoại: 0982671876

Địa chỉ Mail: khanhan1966@gmail.com.

 

Đ/c: Lương Đình Tuyến

 

Chức vụ: Phó Giám đốc chi nhánh

Điện thoại: 0988555595

Địa chỉ Mail: 

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Chức năng :

- Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo phân cấp của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

- Tổ chức điều hành kinh doanh, kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo ủy quyền của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Hội đồng thành viên, hoặc Tổng giám đốc giao.

2. Nhiệm vụ :

- Huy động vốn : nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức huy động vốn khác;

- Cho vay: thực hiện cấp tín dụng trong phạm vi phân cấp phán quyết và phê duyệt của Agribank theo quy định;

- Kinh doanh ngoại hối: cung ứng dịch vụ ngoại hối cho khách hàng trong và ngoài nước;

- Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: dịch vụ quản lý thu chi tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính .  Thực hiện mở tài khoản thanh toán và các phương tiện thanh toán trong nước, quốc tế cho khách hàng. Tham gia hệ thống thanh toán nội bộ, thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng,thanh toán quốc tế và các hệ thống thanh toán khác;

- Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác: ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản;

- Cầm cố các giấy tờ có giá theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

- Thực hiện đồng tài trợ, đầu mối đồng tài trợ cấp tín dụng theo quy định và thực hiện các nghiệp vụ tài trợ thương mại khác theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

- Bảo lãnh ngân hàng: thực hiện bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm…..

- Tư vấn tài chính, tín dụng cho khách hàng;

- Tư vấn khách hàng xây dựng dự án ;

- Ngoải ra,  thực hiện nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược, kế hoạch tổ chức triển khai  các hoạt động kinh doanh phù hợp với môi trường, định hướng phát triển kinh tế- xã hội địa phương  theo quy định;

- Thực hiện công tác quản trị điều hành nội bộ trong phạm vi chi nhánh theo phân cấp, ủy quyền;

- Tiếp thị, truyển thông, quảng bá thương hiệu của và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

- Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, đảm bảo an toàn kho quỹ và quy trình về giao nhận, vận chuyển, thu chi tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng;

- Tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định;

- Duy trì, nâng cao mối quan hệ với các cơ quan quản ký Nhà nước có liên quan tại địa phương theo yêu cầu quản lý kinh doanh;

- Quản lý khai thác tài sản được giao an toàn, hiệu quả;

- Tổ chức công tác hành chính, văn thư, thống kê, báo cáo  theo quy định;

- Thực hiện các nhiêm vụ khác do cấp có thẩm quyền và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam giao;

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, quy chế nghiệp vụ và văn bản pháp luật của Nhà nước, ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam liên quan đến hoạt động của chi nhánh.

 

Ngày đăng: 11/12/2021
Các tin cùng chuyên mục