Hệ thống chính trị

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

   

- Số điện thoại: 02113 836 604

- Địa chỉ Email: ttbvtv.songlo@vinhphuc.gov.vn

 

I. CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO

 

- Đ/c: Nguyễn Hữu Khánh

- Chức vụ: Phó Trạm trưởng phụ trách

- Số điện thoại: 0978.708.785

- Địa chỉ Email: khanhnh2@vinhphuc.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Sông Lô là đơn vị trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành, thực hiện pháp luật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật, các dịch vụ công thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên bàn huyện.

Trạm có trụ sở làm việc, con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô trong việc triển khai thực hiện pháp luật về trồng trọt, bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật; các văn bản của cấp có thẩm quyền về trồng trọt, bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật; hướng dẫn thực hiện kỹ thuật về trồng trọt và bảo vệ thực vật.

- Về sản xuất trồng trọt:

+ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các quy trình sản xuất an toàn;

+ Hướng dẫn thực hiện các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất trồng trọt theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trên địa bàn huyện;

+ Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống theo mùa vụ, thời vụ sản xuất trên địa bàn huyện;

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn huyện.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về phân bón; dự báo nhu cầu và xây dựng kế hoạch sử dụng phân bón hàng vụ, hàng năm trên địa bàn huyện; hướng dẫn sử dụng các loại phân bón đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

- Về Bảo vệ thực vật:

+ Tổ chức điều tra phát hiện, dự tính dự báo sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn huyện, thông báo kịp thời cho Chi cục trưởng và UBND huyện; xây dựng kế hoạch về bảo vệ thực vật và tổ chức chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất trên địa bàn huyện;

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng đúng kỹ thuật; hướng dẫn thu gom và xử lý bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định.

- Phối hợp thực hiện biện pháp kiểm dịch nội địa, xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trên địa bàn huyện theo phân công của Chi cục trưởng. Phối hợp thực hiện công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón hữu cơ và phân bón khác; công tác kiểm tra, thanh tra trên địa bàn.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện dịch vụ kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ nhân viên kỹ thuật trồng trọt, bảo vệ thực vật cấp cơ sở trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao với Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, UBND huyện Sông Lô theo quy định.

- Thực hiện quản lý công chức, viên chức và tài sản được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.

Ngày đăng: 02/11/2020
Các tin cùng chuyên mục