Hệ thống chính trị

Thi hành án

- Số điện thoại: 0211.3638495

- Địa chỉ Email: songlo.vpc.moj.gov.vn

 

I. Danh sách lãnh đạo  

1. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện  

- Đ/c: Ngô Tiến Đông

- Số điện thoại: 0353.505.475

- Địa chỉ Email: ngotiendong2015@gmail.com

 

 2. Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện

 - Đ/c: Dương Quốc Biên

- Số điện thoại: 0987.483.668

- Địa chỉ Email: quocbientha@gmail.com.

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật này.

3. Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

5. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

6. Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 174 của Luật Thi hành án dân sự.

7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân khi có yêu cầu.

Ngày đăng: 05/11/2020
Các tin cùng chuyên mục