Hệ thống chính trị

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN

- Số điện thoại:      

- Địa chỉ Mail: trungtamchinhtrisonglo@gmail.com

 

          I. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ

            1. Giám đốc:

- Đ/c: Triệu Toàn Tăng - UV BTV Huyện ủy

                        - Điện thoại:  0211.3638.070    

                        - Địa chỉ Mail: trieutoantang@gmail.com

1. Phó Giám đốc: 

- Đ/c: Nguyễn Thế Bảo

                        - Điện thoại: 0982740189

                        - Địa chỉ Mail: baonoivuslvp@gmail.com

 

          II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          1. Chức năng:

         Trung tâm chính trị huyện Sông Lô có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiêp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

          Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

          Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở.

          Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương.

          Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách… cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

         Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp ủy và phục vụ giảng dạy, học tập.

          Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngày đăng: 24/02/2021
Các tin cùng chuyên mục