Tin Văn hóa xã hội

Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Lãng Công


Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng trên địa bàn xã Lãng Công (huyện Sông Lô), đã khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng gia đình, làng, xóm, đơn vị văn hóa, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 

 

Đồng bào dân tộc Dao lưu giữ nét văn hóa truyền thống qua các làn điệu hát múa truyền thống

 

Là phong trào lớn, mang tính toàn dân, toàn diện và lâu dài, nên nhiều năm qua, đặc biệt là khi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền xã Lãng Công thường xuyên chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình của phong trào. Người dân trên địa bàn xã luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới, tích cực bảo tồn các các giá trị văn hóa truyền thống. Phong trào văn hóa phát triển đã góp phần đẩy lùi các tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội. Góp phần đưa xã Lãng Công đạt 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Năm 2015 tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá của xã đạt trên 86%; giữ vững danh hiệu 7 thôn văn hoá cấp tỉnh; Năm 2019, toàn xã có trên 91% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 7/10 thôn dân cư giữ vững danh hiệu Làng văn hóa cấp Tỉnh. Năm 2020, có trên 93% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, số hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục đạt trên 81%; 10/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa năm 2020, có 7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liên tục, 6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục.3 cấp học trong xã từ Mầm Non đến trung học cơ sở đạt danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ I. Đảng bộ xã Lãng Công 18 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Phong trào xây dựng làng văn hóa đã có những chuyển biến rõ rệt, thu hút được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trong xã. Tại các thôn, nhân dân đã đóng góp tiền của, công sức để xây dựng nhà văn hoá thôn, sân thể thao.Hệ thống nhà văn hoá ở các thôn đã phát huy tác dụng trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ... góp phần bảo tồn vốn văn hoá truyền thống độc đáo, đa dạng của địa phương.

Phong trào văn hoá, văn nghệ, phát triển rộng khắp, tạo điều kiện cho người dân có sân chơi lành mạnh, bổ ích. 10 thôn dân cư đều thành lập những đội văn nghệ, thể thao. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã có bước phát triển mới về chất lượng, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể thao ở xã tăng dần hàng năm.

Xã chỉ đạo xây dựng mỗi thôn có hương ước, quy ước riêng phù hợp với nhân dân trong thôn.Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các chi bộ và thôn dân cư đưa nội dung, kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội là một trong những tiêu chí để bình xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân, trên tiêu chí bám sát các nội dung của cuộc vận động.Đến nay, việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong việc cưới, các nghi lễ theo phong tục truyền thống được tổ chức đơn giản, lành mạnh; Đối với việc tang, 100% khu dân cư đưa việc tang vào trong quy ước và tổ chức trang trọng, tiết kiệm đúng tập quán mới và theo hương ước của thôn.

Thôn Thành Công của xã Lãng Công có đồng bào dân tộc Dao sống tập trung gồm 5 dòng họ là họ Dương, họ Phùng, họ Triệu, họ Đặng, họ Bàn, tất cả các dòng họ có chung 1 già làng và 1 trưởng bản, các chức sắc Người có uy tín của làng là 13 người. Các dòng họ luôn có tính đoàn kết cao, sống theo phong tục tập quán từ xa xưa đến nay theo sự chỉ dẫn của già làng và trưởng bản. Tất cả các nghi lễ của đồng bào hàng năm vẫn còn tổ chức, tiếng nói chữ viết đều được người già truyền lại cho các thế hệ sau. Bên cạnh đó, văn hóa, văn nghệ dân tộc Dao đã đóng góp rất nhiều cho phong trào của xã Lãng Công, huyện Sông Lô, cũng như tỉnh Vĩnh Phúc, đem lại nhiều giải thưởng của các thể loại dân gian.

Kết quả này đã và đang góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tình đoàn kết làng, bản, khu phố được nâng lên. Nhiều hoạt động như, phổ biến kiến thức về khuyến nông, phát triển kinh tế; thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, vệ sinh môi trường cũng như nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân... cũng được thực hiện thuận lợi và hiệu quả hơn. Hoạt động văn nghệ quần chúng được các thôn dân cư duy trì và phát huy hiệu quả. Những nét đẹp của gia đình, dòng họ, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được khơi dậy và phát huy.

Có được sự chuyển biến tích cực trong phong trào TDĐKXDĐSVH, hằng năm, chính quyền xã Lãng Công đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức phong phú. Từ đó, phong trào đi vào nền nếp và ngày càng được các tầng lớp Nhân dân quan tâm, hưởng ứng.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào với những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình địa phương cho từng giai đoạn cũng như từng năm theo hướng dẫn của huyện, tỉnh. Trong đó, tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động cho các thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ văn hóa cơ sở.

Xã cũng đã có nhiều phong trào được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực như: Ủy ban MTTQ xã phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Hội Nông dân phát động phong trào xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”; Đoàn Thanh niên phát động phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Hội Cựu chiến binh có phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”...Việc thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa và tổ chức bình xét gia đình văn hóa được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai.

Cùng với giải pháp trên, sự khởi sắc của phong trào TDĐKXDĐSVH ở Lãng Công cũng bắt nguồn từ những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó phải nói đến sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng, nhất là nhiều hộ gia đình đã tự phấn đấu vươn lên, tìm các mô hình phát triển kinh tế để làm giàu như: Mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, vận tải... Bởi, kinh tế có bước phát triển, đời sống người dân được cải thiện, nâng cao sẽ tạo tiền đề vững chắc cho công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đi vào chiều sâu.

Để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, xã Lãng Công sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, làm cho văn hóa thấm sâu vào từng gia đình, từng cá nhân, nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động và sinh hoạt của nhân dân, cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương Lãng Công ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 26/11/2020