Thời sự tổng hợp

Ngành tổ chức xây dựng Đảng huyện Sông Lô học tập và làm theo lời Bác

          Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang đi vào chiều sâu; trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong "nói và làm theo" tấm gương đạo đức của Bác; kết quả đó là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; trong đó có sự đóng góp của tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng huyện Sông Lô, luôn giữ vai trò đầu tàu, nêu gương trong nói và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

 

 

Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tặng hoa chúc mừng Kỷ niệm 90 năm ngành tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Văn phòng

 

          Ngành tổ chức xây dựng Đảng huyện Sông Lô gắn liền với sự hình thành, phát triển của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ; trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Ban tổ chức (BTC) Huyện ủy nói riêng, đội ngũ làm công tác tổ chức Đảng nói chung đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết; bám sát đường lối của Đảng, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất BTV Huyện ủy và các cấp ủy Đảng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

          Từ thực tiễn hoạt động cách mang của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cán bộ là gốc của mọi việc”, Người còn nói “Bất cứ chính sách công tác nào nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng huyện Sông Lô; ngay từ khi được thành lập, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, Ban Tổ chức Huyện ủy luôn đoàn kết, chủ động tham mưu cho Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp cán bộ, nắm bắt kịp thời tình hình an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn; cụ thể hóa cơ chế quản lý, chính sách đối với cán bộ, đảng viên trên cơ sở thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; tham mưu BTV Huyện ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô các nhiệm kỳ.

          Trước những yêu cầu ngày càng cao trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, BTC Huyện ủy với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao đã tham mưu BTV Huyện ủy triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ; quy định về phân cấp quản lý, quy định về khung tiêu chuẩn chức danh theo phân cấp quản lý; quy định về trình tự bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; triển khai nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XI, XII, XIII; thực hiện phê bình và tự phê bình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn kịp thời công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch thực hiện Đề án 04 về xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, rà soát sắp xếp lại mô hình các chi bộ; triển khai các nội dung kết luận 38 của Bộ Chính trị về rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...Từ đó góp phần làm cho hệ thống tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện được đổi mới cả về tổ chức cán bộ, chất lượng tổ chức Đảng chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 94,2%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 88,85%. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được hoàn thiện và ổn định.

          Công tác sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, toàn huyện giảm được 02 đơn vị sự nghiệp, 01 phòng chuyên môn; giảm 29 thôn, tổ dân phố, giảm 07 đầu mối các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

          Có được những kết quả trên, đó là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự tích cực chủ động phối hợp với công tác của các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và của tập thể cán bộ, đảng viên ngành Tổ chức xây dựng Đảng của huyện đã phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vững vàng về chính trị, trung thành với Đảng, tận tụy với công việc được giao theo lời dạy của Bác. Nhờ những kết quả đã đạt được trong những năm qua, BTC Huyện ủy và các đồng chí trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng của huyện đã được ghi nhận và biểu dương, khen thưởng; được nhận Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Bằng khen của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

          Trong thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng huyện tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thực chất, hiệu quả. Tham mưu chỉ đọa rà soát, bổ sung, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy cấp cơ sở, là cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ  theo hướng liên tục, đa chiều; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

          Với những nỗ lực của mình, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Huyện Sông Lô đã và đang thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Với mỗi cán bộ lãnh đạo, công chức luôn hướng đến: học theo Bác là học suốt đời; học Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức, ở những lời nói mà cao hơn nữa là chuyển hóa nhận thức đó, lời nói đó thành những hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày, hằng giờ; góp phần ngày càng hoàn thiện mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Bích Ngọc – Thu Hà

 

 

         

 

 

 

Ngày đăng: 13/10/2020