Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô ra sức xây dựng Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang gắn với phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta xác định: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Đó là tiền đề, là tôn chỉ để bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Lô đã bám sát vào tôn chỉ ấy. Là huyện miền núi, xa trung tâm tỉnh lỵ và còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng. Đó là khó khăn nhưng cũng chính là động lực để đưa huyện Sông Lô vươn lên phát triển, phấn đấu thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa Sông Lô với trung tâm tỉnh lỵ.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền: Đảng bộ huyện tiếp tục chủ trương tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trương ương, của tỉnh như: Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thức, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới..., thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị số 05, Đề án 01 và Chương trình hành động số 49, số 54 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường củng cố tổ chức và hành động, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch từ đầu năm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tập trung rà soát, kết nạp Đảng viên mới trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, UB MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp.

 

 

Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 19, khoá II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Mặt khác, những năm qua, bám sát định hướng của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình, Đề án quan trọng về lãnh đạo tăng cường công tác quốc phòng- an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Thực hiện tốt Đề án xây dựng khu vực phòng thủ và Đề án phòng thủ dân sự giai đoạn 2011- 2015; xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả 02 Đề án của giai đoạn 2016- 2020... Trong đó, Đảng bộ và chính quyền huyện Sông Lô xác định rõ: Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với phát triển xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái và kết hợp đồng bộ giữa phát triển sản xuất với phát triển kết cấu hạ tầng. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xoá đói giảm nghèo và các tệ nạn xã hội; giảm dần sự chênh lệch giữa vùng nông thôn với vùng đô thị. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng- an ninh, củng cố hệ thống chính trị và nền hành chính vững mạnh.” (Trích từ Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

 

 

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác tháng 8 năm 2019

 

 

Trong những năm qua, kinh tế của huyện Sông Lô đã có sự thay đổi và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm luôn đạt ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,64%/năm, trong đó: Ngành nông- lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,95%/năm; ngành công nghiệp- xây dựng tăng 11,57%/năm và ngành dịch vụ tăng 9,98%/năm. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch nhanh và đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng và ngành dịch vụ tăng; tỷ trọng ngành nông- lâm nghiệp, thủy sản giảm. Quy mô giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) tăng thêm 2,97 lần, từ hơn 1.468 tỷ đồng năm 2009 lên gần 4.359 tỷ đồng năm 2018. Giá trị sản xuất bình quân đầu người (theo giá hiện hành) liên tục tăng, năm 2009 mới chỉ đạt 16,5 triệu đồng/người/năm, đến hết năm 2018 tăng lên 45,9 triệu đồng/người/năm.

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình mục tiêu Quốc gia quan trọng nên huyện đã tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến mọi tầng lớp nhân dân để mọi người dân hiểu và cùng chung sức xây dựng NTM. Sau gần 9 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân thông qua việc hiến đất, tháo dỡ tường rào, đóng góp công sức, tiền của để làm đường giao thông; đầu tư phát triển sản xuất; cải tạo chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm,... đến nay đã đạt được kết quả đáng khích lệ với 14/16 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo quy định để về đích NTM, cấp huyện đã cơ bản đạt 6/9 tiêu chí. Trong năm 2019 dự kiến 02 xã còn lại của huyện là Như Thụy và Tứ Yên sẽ về đích NTM và huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra.

Trong những năm qua, song song với nhiệm vụ xây dựng NTM, hoàn thành các tiêu chí NTM còn lại của huyện. Đảng bộ, chính quyền huyện Sông Lô đã tích cực thực hiện các biện pháp thu hút đầu tư, xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tăng cường đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp. Tập trung huy động vốn từ các nguồn lực xã hội để hoàn thiện các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề truyền thống, như: Đá mỹ nghệ ở Hải Lựu, Mây tre đan ở Cao Phong.., mở rộng và phát triển một số ngành tiểu thủ công nghiệp như mây nhựa, gạch nung, đồ gỗ, kim khí tại các doanh nghiệp, xưởng sản xuất ở các xã: Đồng Thịnh, Bạch Lưu, Lãng Công, Tân Lập… Trên cơ sở đó, huyện thu hút đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp tập trung, như: Cụm Công nghiệp Đồng Thịnh, khu Công nghiệp Sông Lô 1, khu Công nghiệp Sông Lô 2 và khu Công nghiệp Lập Thạch; kết hợp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động tại địa phương. Tỷ lệ lao động qua đào tạo hằng năm đều tăng, năm 2018 đạt 48,74%, tăng 2,7 lần so với năm 2009.

 

 

Công nhân làm việc tại Công ty Vit Garment (Công ty may mặc xuất khẩu tại xã Đồng Thịnh) cho thu nhập trung bình 5-7 triệu/người/ tháng 

 

 

Cùng với đó, Đảng bộ và chính quyền huyện Sông Lô luôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn làm tốt công tác đầu tư công, quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện tốt chủ trương của tỉnh là mở rộng đường tỉnh lộ 306 và đường tỉnh lộ 307B đảm bảo giao thông thông suốt trong huyện và các huyện, thành phố khác. Thực hiện dự án tuyến nhánh với chiều dài khoảng 3,5 km đường đôi của trung tâm huyện lỵ; quy hoạch và xây dựng đường giao thông từ nút giao lập thể Văn Quán của đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai đi trung tâm huyện lỵ Sông Lô; xây dựng sân vận động, nhà thi đấu đa năng của Trung tâm Văn hóa huyện được triển khai tích cực, đảm bảo chất lượng... Vừa qua, UBND tỉnh có thông báo dự kiến đầu tư Dự án xây dựng cầu Vĩnh Phú (Qua sông Lô tại bến phà Đức Bác) chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII. Cầu Vĩnh Phú được đầu tư xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện Sông Lô.

Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, UBND huyện. Với quan điểm: “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”, giáo dục huyện nhà sau 10 năm thành lập đã gặt hái những kết quả quan trọng. Huyện ban đầu chỉ có 13 trường đạt chuẩn Quốc gia, đến nay đã tăng lên 49/52 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 94,2%. Thi tuyển sinh đầu cấp vào lớp 10 THPT, nhiều năm nay đã tăng từ 4 đến 5 bậc, từ vị trí thứ 8/9 huyện, thành thị, những năm gần đây huyện Sông Lô luôn xếp thứ 3 thứ hoặc thứ 4 toàn tỉnh. Hàng năm, huyện luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Quy mô trường lớp được mở rộng, các nhà trường luôn đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Đội ngũ cán bộ, giáo viên thường xuyên được củng cố, bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng giáo dục toàn diện có những chuyển biến rõ rệt, số lượng và chất lượng học sinh giỏi qua các kỳ thi hằng năm đều tăng.

Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, đảm bảo; đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện giảm còn 2,84%, giảm 11,96% so với năm 2009. Đời sống vật chất và đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Phong trào và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. 100% tổ dân phố, thôn có nhà văn hóa đã và đang phát huy hiệu quả sử dụng, góp phần phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân tại các địa phương. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân có nhiều đổi mới, 100% Trạm Y tế các  xã, thị trấn có phòng hộ sinh, luôn đảm bảo thực hiện việc khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được cải thiện ở cả 2 tuyến.

Bên cạnh đó, Sông Lô là địa phương thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong những năm gần đây số đơn thư đã giảm so với thời điểm mới thành lập huyện, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội đã thể hiện vai trò trung tâm trong công cuộc phát triển quê hương Sông Lô, giúp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông với các mục tiêu quốc phòng, an ninh. Huyện Sông Lô luôn xác định: Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, nên trong những năm qua, huyện tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào “Xây dựng nông thôn mới” gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng làng, xã vững mạnh về quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ huyện và xã; hình thành thế trận toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân có chiều sâu, đảm bảo công tác chỉ huy, cơ động, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ quốc phòng.

Tuy những năm qua, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS- QP) trong điều kiện còn gặp những khó khăn, song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy- HĐND- UBND huyện, lực lượng vũ trang huyện Sông Lô đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện, diễn tập; công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng cao.

 

 

Hình ảnh trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

 

 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo lực lượng dân quân thường trực các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Xây dựng hoàn chỉnh trận địa súng máy phòng không 12,7 mm tại thị trấn Tam Sơn. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập, tập luyện ở cơ sở, các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện và chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn đạt xuất sắc. Phối hợp hiệp đồng trong công tác phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng- bảo vệ rừng cấp huyện với các đơn vị và các xã, thị trấn đạt loại giỏi.

Công tác tổ chức lực lượng bộ đội địa phương được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ các xã, thị trấn đảm bảo 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt loại khá, giỏi. Lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng xung kích trong phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn được nhân dân tin cậy. Hàng năm lực lượng Dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp. Năm 2018, toàn huyện có 1.750 dân quân tự vệ, đạt 1,7% so với dân số; trên 2.500 quân nhân dự bị. Đây thực sự là nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác huấn luyện dự bị động viên đạt 100% quân số. Thực hiện tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ hàng năm luôn đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu giao. Năm 2018 huyện giao quân với 198 tân binh, năm 2019 huyện giao quân với 205 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Trong những năm qua, huyện luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, đảm bảo đủ số lượng, bàn giao cho các đơn vị nhận quân được an toàn, đúng luật và chất lượng; huy động, động viên quân nhân dự bị huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh được đổi mới, đem lại nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, theo kế hoạch và nhu cầu xây dựng lực lược vũ trang tinh nhuệ, Ban chỉ huy Quân sự huyện và Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn thường xuyên mở các lớp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Hàng năm, Ban chỉ huy Quân sự từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác dân vận, huy động được hàng nghìn lượt người tham gia tu sửa, phát quang hàng chục km đường giao thông nông thôn, san lấp mặt bằng cho nhiều sân Nhà văn hóa, sân trường Mầm non, nghĩa trang liệt sỹ…

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa; giải quyết có hiệu quả chính sách  sau chiến tranh theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện... Trong những năm qua, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu giúp Ban chỉ đạo 24 của huyện theo dõi, thẩm định, xét duyệt hàng ngàn hồ sơ để thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 142 cho 2.952 trường hợp với số tiền trên 12,5 tỷ đồng; chi trả chế độ theo Quyết định số 62 cho 3.710 trường hợp với số tiền trên 15,3 tỷ đồng; chi trả chế độ theo Quyết định số 49 cho 4.542 trường hợp với số tiền trên 9,3 tỷ đồng. Phối hợp xây dựng 12 nhà tình nghĩa, 04 nhà Nghĩa tình đồng đội cho các đối tượng chính sách là thương bệnh binh, người có công với cách mạng; hằng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Trong những năm qua, lực lượng Công an đã mở nhiều đợt điều tra tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để tội phạm có tổ chức hoạt động mang tính chất “xã hội đen”. Đã tập trung điều tra làm rõ 283/334 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt 84,7%, với 424 đối tượng, thu hồi tài sản trên 1 tỷ đồng; tệ nạn xã hội đã phát hiện, bắt giữ 341 vụ với 973 đối tượng, trong đó khởi tố 175 vụ với 379 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 166 vụ với 594 đối tượng. Công tác điều tra, xử lý, bắt, giam giữ tội phạm được thực hiện đúng các quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai. Bên cạnh đó, Công an huyện và lực lượng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, tham gia phòng ngừa tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chủ động làm tốt công tác thăm, nắm tình hình nhằm phát hiện sớm và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh tình hình phức tạp trên địa bàn. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những năm qua luôn được giữ vững và ổn định.

Có thể thấy, huyện Sông Lô là huyện giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, cũng là một trong những địa bàn trọng yếu về quốc phòng- an ninh trong thế trận phòng thủ của tỉnh. Xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vững chắc là tiền đề để giữ vững và   ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, huyện Sông Lô sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kiều Trang

Ngày đăng: 04/09/2019