Hệ thống chính trị

HUYỆN UỶ SÔNG LÔ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

   

           

Trụ sở Huyện ủy - UBND huyện Sông Lô

              Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

             

              I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

 

 

Đ/c: Phùng Thị Kim Nga

 Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện ủy

Số điện thoại: 0211.3638.458

Địa chỉ Email: 

 

 

   

 

 Đ/c: Lê Quang Nghiệp

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0211.3638.567

Địa chỉ Mail: nghieplq@vinhphuc.gov.vn

  

 

 

Đ/c: Trần Công Ngôn

Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại:0211.3638.558

Địa chỉ Mail: ngontc@vinhphuc.gov.vn

 

  

            II. CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

 

Đ/c: Phùng Thị Kim Nga

Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện ủy

Số điện thoại: 0211.3638.458

Địa chỉ Email: 

 

 

   

 Đ/c: Lê Quang Nghiệp

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0211.3638.567

Địa chỉ Mail: nghieplq@vinhphuc.gov.vn

  

Đ/c: Trần Công Ngôn

Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0211.3638.558

Địa chỉ Mail: ngontc@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

        Đ/c: Dương Văn Sơn

       Phó Chủ tịch TT. UBND huyện

       Số điện thoại: 0211.3638.457

   Địa chỉ Email:

 sondv@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

  

 

       

 

          Đ/c: Nguyễn Thành Chính

         Chủ nhiệm UBKT HU

        Số điện thoại: 0211.3638.496

       Địa chỉ Email: 

 

 

 

 

 

Đ/c: Phan Quang Tài

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Số điện thoại: 0211.3638.071

Email: taipq@vinhphuc.gov.vn

 

 

  

 

 

Đ/c: Đỗ Huy Chiến

Trưởng ban Tuyên giáo HU

Số điện thoại: 0211.3638. 494 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Tuấn Anh 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đ/c: Kim Văn Tiến

Trưởng Công an huyện

 

           III. BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) 

  

    TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Số điện thoại

1

Phùng Thị Kim Nga

TUV- Bí thư Huyện ủy

 0211.3638.458 

2

Lê Quang Nghiệp

Phó Bí thư HU-Chủ tịch UBND huyện

 0211.3638. 567

3

Trần Công Ngôn

Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 0211.3638. 558

4

Dương Văn Sơn

Phó Chủ tịch TT. UBND huyện

 0211.3638. 457

5

Nguyễn Thành Chính

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

 0211.3638. 496

6

Phan Quang Tài

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

 0211.3638. 071

7

Đỗ Huy Chiến

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

 0211.3638. 494

8

Nguyễn Tuấn Anh

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

 0211.3644.966

9

Kim Văn Tiến

Trưởng Công an huyện

 0211.3638. 999

10

Vũ Đình Tuyển

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 0211.3638. 498

11

Vũ Văn Mạnh

P.Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 0211.3638. 070

12

Trần Văn Tuyên

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 0211.3638. 669

13

Hoàng Ngọc Thanh

Bí thư Đảng bộ xã Yên Thạch

 0211.3638. 482

14

Nguyễn Tiến Dũng

Bí thư Đảng bộ xã Tứ Yên

 0211.3644. 666 

15

Nguyễn Ngọc Khang

Chủ tịch UB MTTQ huyện

 0211.3638. 555

16

Lê Thị Huệ

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện

 0211.3638. 485

17

Lê Đăng Tâm

Trưởng phòng Tài chính 

 0211.3638. 468

18

Nguyễn Văn Lợi

Trưởng phòng Lao động- TB&XH

 0211.3638. 455

19

Đỗ Mạnh Hà

Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin

 0211.3638. 466

20

Hoàng Đức Dũng

Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường

 0211.3638. 463

21

Trịnh Thị Bình

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNN

 0211.3638. 451

22

Dương Văn Sản

Chủ tịch Hội nông dân huyện

 0211.3638. 464

23

Trần Thái Mai

Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo

 0211.3638. 469

24

Phan Kim Trọng

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sông Lô

 0211.3636. 705

25

Triệu Toàn Tăng

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 0211.3638. 667

26

Đặng Trung Thành

Bí thư Đảng bộ xã Quang Yên

 0211.3638. 071

27

Vũ Mạnh Tuấn

Bí thư Huyện đoàn

 0211.3638. 482

28

Trần Văn Độ

Bí thư Đảng bộ xã Tân Lập

 0211.3890. 890 

29

Vũ Đức Thăng

Bí thư Đảng bộ xã Yên Thạch

 0211.3890. 509

30

Chu Đức Vệ

Bí thư Đảng bộ xã  Đồng Thịnh

 0211.3890. 975

31

Hà Thanh Loan 

Bí thư Đảng bộ xã Hải Lựu

 0211.3892.601

32

Lê Thanh Hải 

Bí thư Đảng bộ xã Nhân Đạo

 0211.3892.236

33

Vũ Văn Thanh

Bí thư Đảng bộ Thị trấn Tam Sơn 

 0211.3858.031

34

Nguyễn Duy Tiến

 P. Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

 0211.3638. 467

 

 

               IV. CÁC CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC 

 

SST

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN BÍ THƯ

ĐIỆN THOẠI

1

Đảng bộ Quân sự huyện

Phùng Thị Kim Nga

 0211.3638.458

2

Đảng bộ Công an huyện

Kim Văn Tiến

0211.3638999

3

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Triệu Toàn Tăng

0211.3638667

4

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy

Trần Văn Tuyên (P. Bí thư)

0211.3638668

5

Chi bộ Ban kiểm tra Huyện ủy

Nguyễn Thành Chính

0211.3638496

6

Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đỗ Huy Chiến

0211.3638071

7

Chi bộ Khối đoàn thể

Nguyễn Ngọc Khang

 0211.3638. 555

8

Chi bộ Thanh tra huyện

Nguyễn Văn Phương (P. Bí thư)

0211.3638448

9

Chi bộ Phòng Nông nghiệp

Hoàng Đức Dũng

0211.3638463

10

Chi bộ Phòng Tài chính

Lê Đăng Tâm

0211.3638468

11

Chi bộ Phòng Nội vụ

Dương Văn Sản

0211.3638464

12

Chi bộ Phòng Lao động TBXH

Nguyễn Văn Lợi

0211.3638455

13

Chi bộ Phòng Văn hóa

Đỗ Mạnh Hà

0211.3638466

14

Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND

Bùi Văn Thọ

0211.3638469

15

Chi bộ Phòng KT- HT

Nguyễn Duy Tiến

0211.3638467

16

Chi bộ Phòng Giáo dục

Trần Thái Mai

0211.3638474

17

Chi bộ Tòa án nhân dân

Trần Quốc Hồng

0211.3638726

18

Chi bộ Viện kiểm sát

Lê Đức Hiếu

0211.3638001

19

Chi bộ Hạt kiểm lâm

Nguyễn Lâm Tới

0211.3892461

20

Chi bộ Kho bạc nhà nước

Phí Quang Tuấn

0211.3636507

21

Chi bộ Trường THPT Bình Sơn

Hà Thái Bình

0211.3980426

22

Chi bộ Trường THPT Sáng Sơn

Đỗ Mạnh Hùng

0211.3858032

  23

Chi bộ Trường THCS Sông Lô

Lưu Đình Tuấn

0984.484.814

24

Chi bộ Thi hành án dân sự

Ngô Tiến Đông

0211.3638495

25

Chi bộ Chi cục Thuế

Nguyễn Phú Hùng

0211.3638460

26

Chi bộ Trung tâm Y tế

Phan Kim Trọng

0211.3636705

27

Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp

Dương văn Thuận

0211.3858369

 

 

              V. ĐẢNG BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

 

SST

ĐẢNG BỘ

HỌ VÀ TÊN BÍ THƯ

ĐIỆN THOẠI

1

Thị trấn Tam Sơn

Vũ Văn Thanh

0211.3858031

2

Bạch Lưu

Nguyễn Văn Quí

02113.706.554

3

Hải Lựu

Hà Thanh Loan

0211.3892601

4

Đôn Nhân

Nguyễn Thành Chung

0211.3858013

5

Phương Khoan

Nguyễn Chí Thanh

0211.3858649

6

Quang Yên

Đặng Trung Thành

0211.3892159

7

Nhân Đạo

Lê Thanh Hải

0211.6213238

8

Lãng Công

Nguyễn Kim Tuyến

0211.3892236

9

Đồng Quế

Nguyễn Văn Điểm

0211.3858949

10

Tân Lập

Trần Văn Độ

0211.3890890

11

Nhạo Sơn

Lê Văn Lượng

0211.3830530

12

Như Thụy

Lưu Thế Toàn

0211.3858443

13

Yên Thạch

Hoàng Ngọc Thanh

0211.3508232

14

Tứ Yên

Nguyễn Tiến Dũng

0211.3890082

15

Đức Bác

Lưu Thế Cửu

0211.3817354

16

Cao Phong

Khổng Văn Cơ

0211.3817266

17

Đồng Thịnh

Chu Đức Vệ

0211.3890260

 

  

Ngày đăng: 03/07/2019
Các tin cùng chuyên mục