Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết TW 7 khóa XII.

             Ngày 29/6/2018, tại Hội trường huyện Sông Lô, Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị trực tuyến  học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng.  Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Anh- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hà Vũ Tuyến- TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội của huyện; Công an, Quân Sự huyện cùng các cơ quan của Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi Đảng bộ cơ sở; Chủ tịch,  Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

Đại biểu tại huyện Sông Lô nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính quán triệt Nghị quyết Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 

Hơn 300 đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo viên trung ương thông qua 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thứ nhất: Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Thứ hai: Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Thứ ba: Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp với mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Qua hội nghị trực tuyến này cán bộ, đảng viên trong huyện đã được nghe báo cáo viên Trung ương phân tích những điểm yếu, những mặt mạnh và mặt chưa được của công tác cán bộ của chúng ta trong thời gian qua. Đồng thời cũng rất kỳ vọng về vấn đề cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Nhà nước. Sau hội nghị, theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Huyện ủy các đại biểu đều phải tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản và viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Thu Hà - Ngọc Yến

Ngày đăng: 29/06/2018
Các tin cùng chuyên mục