THỜI SỰ TỔNG HỢP

Huyện Sông Lô chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em 21/10/2019

Để đảm bảo chăm sóc và giáo dục trẻ em được tốt nhất, trong những năm qua huyện Sông Lô luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh, sự quan tâm sâu sát của...

TIN KINH TẾ

Xuất khẩu lao động – Hướng đi hiệu quả trong giảm nghèo bền vững 10/10/2019

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của...

An ninh quốc phòng

Công an xã Bạch Lưu đảm bảo an ninh trật tự địa phương 16/10/2019

Những năm qua, Công an xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, luôn chủ động, tham mưu cho cấp uỷ ra nghị quyết chuyên đề về an ninh trật tự, triển khai đến các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, đưa tiêu chí về an n...