Tin Văn hóa xã hội

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2015 (10/03/2015)

Tương truyền, lễ hội Chọi trâu Hải Lựu có từ thế kỷ 2 trước Công nguyên. Khi nhà Hán xâm lược, thừa tướng nước Triệu là Lữ Gia lui quân về vùng núi Hải Lựu để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng, Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để truyền cho quân sĩ ti...