• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

TIN KINH TẾ

Sông Lô phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019 18/09/2018

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Sông Lô có 13/16 xã đạt chuẩn NTM. Hiện, huyện đang chỉ đạo các địa phương huy động các nguồn lực đầu tư vào các t...

TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

Huyện Sông Lô xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới 17/09/2018

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Những năm qua, huyện Sông Lô đã tập trung lãnh chỉ đạo, phát huy mọi nguồn lực, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện vữ...