Báo cáo - Thống kê

Báo cáo - Thống kê năm 2020

1. Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Trạm chăn nuôi và Thú y huyện Sông Lô

2. Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của BHXH huyện Sông Lô

3. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Sông Lô

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

5. Báo cáo hoạt động của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch trọng tâm tháng 6 năm 2020

6. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”

7. Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công tác tuần 1 tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 2 tháng 8 năm 2020

8. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

9. Báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021

10. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020, những nhiệm vụ và giải pháp năm 2021

11. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021

12. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

13. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, lãnh đạo của UBND huyện năm 2020, những nhiệm vụ và giải pháp năm 2021

14. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

15. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021

16. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham những và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

17. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

18. Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Sông Lô

19. Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

20. Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

21. Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 17 HĐND huyện của Ban pháp chế

22. Báo cáo kết quả triển khai văn bản và nhiệm vụ công tác tuần trong tháng 12/2020, nhiệm vụ tháng 1/2021

Ngày đăng: 25/12/2020