Văn bản chỉ đạo của tỉnh

Văn bản chỉ đạo của tỉnh về thủ tục hành chính năm 2018

 1. Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan

 2. Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 3. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 4. Công văn về việc giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thủ tục hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện

 5. Công văn về việc triển khai thí điểm không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công

 6. Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá công tác, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và nghiệp vụ rà soát, đơn giản hóa chế độ Báo cáo cơ quan thủ tục hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 7. Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 - 2021

 8. Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tại Hội nghị sơ kết sáu tháng tiếp nhận hồ sơ, giám sát giải quyết, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 9. Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

 10. Công văn về việc chấn chỉnh công tác tiếp dân

 11. Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

Ngày đăng: 05/11/2018
Các tin cùng chuyên mục
Không có tin nào cùng chuyên mục