Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tài chính
Tên thủ tục
Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt của chủ đầu tư (theo mẫu);

- Chủ trương đầu tư

- Quyết định chỉ định nhà thầu tư vấn lập hồ dự án hoặc Báo cáo KTKT;

- Hợp đồng tư vấn, lập hồ sơ dự án hoặc Báo cáo KTKT;

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc phê duyệt hướng tuyến (nếu có)

- Chứng chỉ hành nghề của chủ trì đồ án, chủ nhiệm khảo sát, cán bộ lập dự toán (bản công chứng);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn              (bản công chứng);

- Biên bản nghiệm thu hồ sơ dự án hoặc hồ sơ thiết kế BVTC; nghiệm thu kết quả khảo sát, thủ tục xác định vị trí lấy đất đắp, đổ đất thải.

- Hồ sơ dự án (Thuyết minh dự án, thuyết minh TKCS, bản vẽ Thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư) hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thuyết minh, dự toán, bản vẽ thiết kế);

- Báo cáo nguồn vốn;

- Phương án khảo sát (địa hình  + địa chất nếu có);

- Dự toán khảo sát;

- Quyết định phê duyệt phương án khảo sát;

- Quyết định, chỉ định nhà thầu khảo sát;

- Báo cáo kết quả khảo sát.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm A

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm B

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm C

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Công thương huyện

Lệ phí

 Phí thẩm định dự án thu theo quy định tại Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính (đính kèm)

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình ……….  (theo mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng)

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình  (Bàn hành kèm theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

 Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 Luật sửa đổi một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

- Các Nghị định số: Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐCP về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 và Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh v/v thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xay dựng công trình trên địa bàn tỉnh;