Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tài chính
Tên thủ tục
Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện. 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

   1. Tờ trình của chủ đầu tư

  2. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu;

  3. Đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn, chứng chỉ hành nghề các cá nhân;

  4. Danh sách mua HSMT, nộp HSDT

  5. Biên bản đóng thầu, biên bản mở thầu (theo mẫu);

  6. Thông báo KHĐT, thông báo mời thầu;

  7. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (theo mẫu);

  8. Thủ tục của Chủ đầu tư (phê duyệt nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật, xếp hạng nhà thầu)

  9. Bộ HSDT bản chụp của các nhà thầu;  

  10. Các tài liệu khác (Làm rõ HSMT, làm rõ HSDT, Bảo đảm dự thầu, đề xuất giảm giá... nêu có);    

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện;

 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch (tuỳ theo phân cấp của từng huyện);

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không 

Lệ phí

 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,01% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Tên mẫu đơn tờ khai

- Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu;

- Biên bản mở thầu

(theo Thông tư 09/2010/TT-BKH, ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

 - Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003.

 - Luật Đấu thầu ngày 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 Luật sửa đổi một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng , Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 20/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 Thông tư liên tịch  Bộ Kế hoạch- Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu

- Thông tư 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp