Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tài chính
Tên thủ tục
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

    1. Tờ trình của chủ đầu tư (theo mẫu);

    2. Chủ trương cho phép triển khai (đối với dự án được phân kỳ đầu tư);

    3. Các quyết định phê duyệt dự án, bổ sung dự án, dự toán liên quan;

    4. Quyết định xác định phân bổ nguồn vốn.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

 
Thời hạn giải quyết

 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tờ trình của Chủ đầu tư (theo mẫu Thông tư 02/2009/TT-BKH của Bộ KH&ĐT ngày 17/2/2009
Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

 - Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Luật Đấu thầu ngày 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 Luật sửa đổi một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;  

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng , Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. 

- Thông tư 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập Kế hoạch đấu thầu