Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Sông Lô > Tài chính
Tên thủ tục
Thẩm định, phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật và nộp hồ sơ tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

   a.1. Tờ trình của chủ đầu tư;

   a.2. Chủ trương, quyết định liên quan đến việc điều chỉnh bổ sung (nếu có);

   a.3. Quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế KT 

   a.4. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;

   a.5. Hợp đồng xây lắp và Quyết định thời gian thi công (nếu có);

   a.6 Hồ sơ thiết kế hạng mục điều chỉnh bổ sung

 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ;

Thời hạn giải quyết

 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm A

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm B

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm C

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

 b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch -  Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Công thương huyện

Lệ phí

 Phí thẩm định bổ sung dự án thu theo quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính (đính kèm)

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhNghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐCP về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 và Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh v/v thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xay dựng công trình trên địa bàn tỉnh.